Korzystanie z witryny Vankop.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Więcej informacji można znależć w Polityce plików cookies.

Akceptuję Politykę plików cookies (Nie pokazuj więcej tego powiadomienia).

 Wykańczamy z pasją...
"WYKAŃCZAMY Z PASJĄ" - tak brzmi nasze motto. Oczywiście nie mamy na myśli naszych klientów, lecz ich wymarzony dom, mieszkanie czy też biuro. Zgodnie z tą myślą tworzymy nietuzinkowe wnętrza w aranżacji których, wielokrotnie pomysłodawcą są sami ich właściciele. Podstawą naszej działalności jest kompleksowe wykończenie wnętrz: od instalacji (elektrycznej, wod - kan, co, itp) poprzez montaż stolarki okiennej, drzwiowej(drewianej, pcv), okładzin ściennych i podłogowych(wszelkiego rodzaju) a także stolarki meblowej(garderoby, meblościanki, kuchnie). Nie boimy się adapcji pomieszczeń, np.: fabrycznych, gospodarczych, poddaszy w których powstają niebanalne rozwiązania architektoniczne. Staramy się aby każde wnętrze miało swój niepowtarzalny charakter. Naszym znakiem rozpoznawczym są nietypowe zabudowy sufitów, ścian a nawet podłóg, także tynki i faktury podkreślone odpowiednim światłem. Mnogość i różnorodność materiałów budowlanych pozwala nam tworzyć wnętrza dopasowane do każdego gustu i charakteru. Budujemy również od podstaw, głównie budynki jednorodzinne o podwyższonym standarcie energetycznym z wykorzystaniem pomp ciepła. Życząc Państwu udanych inwestycji zapraszamy do współpracy !

Andrzej Jagiełka
Przedsiębiorstwo
Budowlano Instalacyjne
VANKOP

www.vankop.pl

e-mail:
biuro@vankop.pl

szybki kontakt:
605 820 935

REALIZACJE
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image

KOMPLEKSOWE REALIZACJE POD KLUCZ

Budowę roz­po­czy­namy od wni­kli­wej ana­lizy pro­jek­tu wraz z in­we­sto­rem, aby wię­kszość zmian wpro­wa­dzić na etapie pla­no­wa­nia. Ob­ni­ża to kosz­ty i przys­pie­sza in­we­stycje Sta­ramy się w miarę moż­liwości fi­nan­so­wych po­ten­cjal­nych zle­ce­nio­daw­ców budować domy ener­go­osz­czę­dne (pompy ciepła, solary, pod­nie­sio­ny stan­dard ocie­pleń).

OKŁADZINY KAMIENNE I CERAMICZNE Z MODELOWANIEM

Współpracujemy z wie­lo­ma fir­mami kamie­niar­ski­mi, tak aby in­we­stor miał jak naj­wię­kszą ga­mę ma­ter­ia­łów do wy­boru. Z ka­mie­nia można zro­bić pra­wie wszys­tko. Przy­naj­mniej my tak twier­dzi­my. Wy­ko­nu­je­my obu­dowy scho­dów, ścian, ko­min­ków. Two­rzy­my za­bu­do­wy ła­zie­nek, kuch­ni, itp.

ZABUDOWY Z GIPSKARTONU


Tutaj wyz­nacz­ni­kiem ele­men­tu fi­nal­ne­go jest wy­obraź­nia pro­jek­tan­ta, czy in­wes­to­ra. Pły­ty kar­to­no­wo gip­so­we są tak dos­ko­na­łym ma­teria­łem iż w po­ła­cze­niu z ele­men­ta­mi two­rzą­cy­mi ruszt moż­na uzy­skać prze­róż­ne kom­bi­nac­je. Za­bu­do­wy su­fi­tów (li­nio­we, prze­strzen­ne, peł­ne), ścian (za­bu­do­wy wol­no­sto­ją­ce, pół­ki, itp), jak rów­nież wy­ko­rzy­sty­wac je do obu­do­wy wa­nien, toa­let, sprze­tu agd i wie­le, wie­le in­nych.


KOMINKI I GRILLEKo­rzy­sta­jąc z wie­lu po­mys­łów mo­że­my po­chwa­lić się róż­no­rod­nym ma­te­ria­łem, nie­ty­po­wym kształ­tem, a co naj­waż­niej­sze so­lid­nym wy­ko­na­niem. Prze­cież ko­mi­nek czy też grill peł­ni wie­lo­kro­tnie waż­ną fun­kcję w na­szym ży­ciu. Więk­szość pro­jek­tów bu­du­je­my pod in­dy­wi­du­al­ne za­mó­wie­nia.

PRACE CIESIELSKIE, STO­LARS­KIE I OKŁA­DZINY

Wy­ko­nu­je­my róż­ne­go ro­dza­ju za­bu­do­wy z drew­na za­rów­no eg­zo­tycz­ne­go jak i kra­jo­we­go. Są to okła­dzi­ny pod­ło­go­we ( par­kie­ty, pa­ne­le), pod­bit­ki, za­bu­do­wy wnęk, po­kry­cia ścian, su­fi­tów. W naszej ofercie znajdują się również wszelakie zabudowy meblowe (kuchnie, szafy, meblościanki). Od pod­staw sta­wia­my wia­ty ga­ra­żo­we, al­ta­ny, za­da­sze­nia ta­ra­sów.


INSTALACJEW bu­dow­nic­twie ten kie­ru­nek jest szcze­gól­nie waż­ny. Bio­rąc pod u­wagę pos­tęp tech­no­lo­gii opie­ra­my się na fa­chow­cach w tej dzie­dzi­nie. Współ­pra­cu­je­my z fir­mą "Jagiełka-Instalacje".

Dom inte­li­gen­tny i e­ner­go­osz­czę­dny to to, co nam wyz­na­cza kie­run­ki.
www.vankop.pl